คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 472/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งที่ 471/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งที่ 470/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
คำสั่งที่ 468/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดตรัง
คำสั่งที่ 469/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 467/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง ยุบเลิกสถานกักขังจังหวัดตรังแห่งเดิม และกำหนดสถานกักขังจังหวัดตรังแห่งใหม่
คำสั่งที่ 466/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านการปรับปรุงโครงสร้างภายในและอัตรากำลังของกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 461/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 457/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 448/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งที่ 444/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 436/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ