คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง๕ระกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๒๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๒๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๒๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คำสั่งที่ ๒๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม
คำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างกำกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิตตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาค
คำสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๒๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการสวัสดิการอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม