คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 529/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ

คำสั่งที่ 528/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ

คำสั่งที่ 522/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่งที่ 520/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่งที่ 513/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประสานงานการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

คำสั่งที่ 507/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขัดเคลื่อนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559

คำสั่งที่ 505/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งที่ 506/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนชั่วคราวเขาสมอแคลง

คำสั่งที่ 504/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการประหยัดน้ำ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 503/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม (น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

คำสั่งที่ 502/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

คำสั่งที่ 499/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546