คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง การแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คำสั่งที่ ๓๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คำสั่งที่ ๒๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๒๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๒๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๒๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวหน้าเมือง
คำสั่งที่ ๒๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางฉะเชิงเทราและเรือนจำพิเศษฉะเชิงเทรา
คำสั่งที่ ๒๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ๒๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการ