คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๓๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง คณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภาณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลาของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ
คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการรักาาราชการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๓๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
คำสั่งที่ ๓๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตสถานกักขังหวัดชัยนาท
คำสั่งที่ ๓๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดชัยนาท
คำสั่งที่ ๓๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ