คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 568/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 1 - 19

คำสั่งที่ 562/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทางทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564

คำสั่งที่ 559/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวสระขวัญ

คำสั่งที่ 557/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights - NAP)

คำสั่งที่ 556/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่้อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 550/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 549/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564

คำสั่งที่ 534/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 533/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นและเรือนจำพิเศษขอนแก่น

คำสั่งที่ 532/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางขอนแก่น