คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 534/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 533/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นและเรือนจำพิเศษขอนแก่น
คำสั่งที่ 532/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางขอนแก่น
คำสั่งที่ 529/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 528/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 522/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 520/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 513/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประสานงานการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
คำสั่งที่ 507/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขัดเคลื่อนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559
คำสั่งที่ 505/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 506/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนชั่วคราวเขาสมอแคลง
คำสั่งที่ 504/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการประหยัดน้ำ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม