คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 17/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 13/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 126 ปี ประจำปี 2560
คำสั่งที่ 12/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
คำสั่งที่ 613/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 612/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 611/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งที่ 610/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านกฎหมาย
คำสั่งที่ 601/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 600/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
คำสั่งที่ 594/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
คำสั่งที่ 570/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน