คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 227/59 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 226/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 224/2559 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 223/2559 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ
คำสั่งที่ 220/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 219/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 218/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
คำสั่งที่ 217/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาทางเลือกในพืชเสพติดมาปรับใช้กับผู้ต้องขังตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
คำสั่งที่ 212/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
คำสั่งที่ 211/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวนาอ้อยแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวนาอ้อยแห่งใหม่
คำสั่งที่ 210/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง ยุบเลิกสถานกักขังจังหวัดสกลนครแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดสกลนครแห่งใหม่
คำสั่งที่ 209/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำจังหวัดสกลนครแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดสกลนครแห่งใหม่