คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 209/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำจังหวัดสกลนครแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดสกลนครแห่งใหม่

คำสั่งที่ 205/2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่)

คำสั่งที่ 193/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

คำสั่งที่ 191/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนหน้า)

คำสั่งที่ 190/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดพิษณุโลก

คำสั่งที่ 189/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางวังทองและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

คำสั่งที่ 184/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

คำสั่งที่ 183/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือประชาชน ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

คำสั่งที่ 180/2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ

คำสั่งที่ 177/2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะราย)

คำสั่งที่ 186/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำสั่งที่ 178/2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระบรมรูปจำลองและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว