คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง และยกเลิกคำสั่งคณะทำงานถ่ายโอนงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเนื่องในโอกาศครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๗ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการประสานและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการโครงสร้างพิ้นฐานของรัฐ (คปช.)
คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง