ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ทำเนียบรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2555 (ดำรงตำแหน่ง 2 ปี)
คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 384/2551 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 (เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล)
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552
ประเด็นการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 (แยกตามหน่วยงาน)
ประเด็นการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 (แยกตามประเด็น)
การแบ่งเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2552
คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 459/2548 เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2549
ระเบียบ กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พ.ศ. 2548
คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 522/2548 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
Agenda Base (Form) ปี งบ 56-57