รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม