คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและเอกสาร A๔ งานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๖๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คำสั่งที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่องการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้ต้องขังในเรือนจำความมั่นคงสูง (เรือนจำกลางระยอง)
คำสั่งที่ ๖๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริษัทจัดกิจกรรมในโครงการองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการฯ
คำสั่งที่ ๖๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฯ
คำสั่งที่ ๖๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการฯ
คำสั่งที่ ๕๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ" 
คำสั่งที่ ๕๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดทำรายงานเรื่องการเหยียดสีผิวกับกระบวนการยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน ผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน ของกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกระทรวงยุติธรรมร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง