คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 608/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่้อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกองการต่างประเทศ
คำสั่งที่ 607/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล (IPA)
คำสั่งที่ 599/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 599/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 593/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ 592/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลาการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งที่ 574/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 572/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2559
คำสั่งที่ 570/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดหรือสาขา
คำสั่งที่ 569/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 566/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนดใหม่
คำสั่งที่ 565/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลัง