คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานการถอดบทเรียนของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการปัญญาบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน ๕ คัน ๗ วัน เพื่อใช้ในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดาษไข ขนาดหน้ากว้าง ๖๐ ซม. x ๕๐ ม.หนา ๑๑๒ แกรม จำนวน ๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการหม้อต้มน้ำร้อน จำนวน ๑ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ
คำสั่งที่ ๙๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๙๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อแท่นเสียบป้ายชื่อสองหน้า A๔ จำนวน ๔๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเด็กซ์คั่นเอกสาร จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตเอกสารเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคงคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง