คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 726/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 724/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำ ประจำกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 723/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนา Mobile Application สำหรับให้บริการประชาขน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 719/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ 716/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564
คำสั่งที่ 715/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 712/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งที่ 708/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง "กำลังใจ 1 ทศวรรษ สู่ นวัตสังคมไทย&quot...
คำสั่งที่ 658/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 700/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 698/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 694/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (นายนพพงษ์ ดีไชย)