คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๓๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับระบบทุนนิยม
คำสั่งที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายเศษซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการเดิม จำนวน ๒ หลัง
คำสั่งที่ ๓๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งที่ ๒๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างบริษัทเอกชนจัดทำโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๘๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๒๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ครั้งที่ ๒
คำสั่งที่ ๒๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๒๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ ๒๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน
คำสั่งที่ ๒๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำชุดความรู้งานอำนวยความยุติธรรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม