คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 837/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 830/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ 829/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 820/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 819/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งที่ 818/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งที่ 811/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและบริเวณพื้นที่กองพัฒนายุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 810/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการนำการพัฒนาทางเลือกในพืชเสพติด (Alternative Development) มาปรับใช้กับผู้ต้องขัง ศึกษากรณีการขยายผลและพัฒนาความต่อเนื่อง
คำสั่งที่ 808/2559 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง เช้าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 803/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 801/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด : ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย"
คำสั่งที่ 798/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม