คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการเผยแพร่ภารกิจ และองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระกรวงยุติธรรมสู่ประชาชน
คำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Succession Plan) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และแผนอัตรากำลัง ของสำนักงานปลัดกระทรวง
คำสั่งที่ ๕๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยวาร(รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๗ คัน
คำสั่งที่ ๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตกระเป่าพร้อมโลโก้ จำนวน ๑๒๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ฮล ๑๖๘๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ฮธ ๔๔๗๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๒ อัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นทีี ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นทีี ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นทีี ๒๑
คำสั่งที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตหนังสือนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง