คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 764/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 762/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 758/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
คำสั่งที่ 756/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 753/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งที่ 748/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ 746/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 745/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 741/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกาายน 2559 เรื่อง ขอยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อเจ้าหน้าที่นำสาร
คำสั่งที่ 740/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 731/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 730/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)