คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
๓๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการการติดตามผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำนำร่อง
คำสั่งที่ ๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกเจ้าหน้าที่นำสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นำสาร (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ ๓๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
คำสั่งที่ ๓๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการสำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจ
คำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี