คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๖๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานรัฐมนตรี
คำสั่งที่ ๖๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๖๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๖๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๖๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ การขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนเพื่ออำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานปประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในรถราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างดำเนินการจัดทำป้ายชื่อกระทรวงยุติธรรมภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทยบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างดำเนินการกั้นห้องแลละติดตั้งประตูพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและบันทึกเวลาเข้า-ออกสถานที่ราชการ (Access Control) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างการทำรายงานผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตผังกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายเบื้องต้นให้ศูนย์ยุติธกลไกการบริหารและการแสดงผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง