คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 599/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งที่ 593/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ

คำสั่งที่ 592/2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลาการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

คำสั่งที่ 574/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน

คำสั่งที่ 572/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2559

คำสั่งที่ 570/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดหรือสาขา

คำสั่งที่ 569/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำสั่งที่ 566/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กำหนดใหม่

คำสั่งที่ 565/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลัง

คำสั่งที่ 563/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การยกเลิกการจัดตั้งกองพัฒนายุติธรรมชุมชน

คำสั่งที่ 562/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน ผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน ของกองทุนยุติธรรม

คำสั่งที่ 558/2559 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ (นางสาวศิรินุช ศรีเมือง จำนวน 1 ราย)