คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 17/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิศวกรโยธาปฏิบัติการของส่วนราชการอื่น ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการของ สป.ยธ.
คำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจ้างโครงการบูรณะรั้วกำแพงอาคารที่พักข้าราชการกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (แฟลตตลิ่งชัน)
คำสั่งที่ 5/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 890/2559 ลงวันที่ 30 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 879/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
คำสั่งที่ 875/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online
คำสั่งที่ 868/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการอีกหน้าที่หนึ่ง
คำสั่งที่ 866/2559 ลว.21 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 862/2559 ลว.19 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างจัดกิจกรรมและนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คำสั่งที่ 861/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 860/2559 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างโครงการบูรณะรั้วกำแพงอาคารที่พักข้าราชการกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (แฟลตตลิ่งชัน)
คำสั่งที่ 841/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ