คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 648/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ภูมิภาค โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 635/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 634/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 632/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 629/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 625/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 624/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่ง ที่ 613/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 619/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ 615/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานปลัดงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
คำสั่งที่ 614/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบหมายผู้ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ 611/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559