คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริษัทจัดกิจกรรมในโครงการองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการฯ
คำสั่งที่ ๖๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฯ
คำสั่งที่ ๖๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการฯ
คำสั่งที่ ๕๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ" 
คำสั่งที่ ๕๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดทำรายงานเรื่องการเหยียดสีผิวกับกระบวนการยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน ผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน ของกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกระทรวงยุติธรรมร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อทำหน้าที่สร้างความรู้สึกที่ดีและมั่นคงของประชาชนฯ
คำสั่งที่ ๕๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อทำหน้าที่สร้างความรู้สึกที่ดีและมั่นคงฯ