คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเพื่อดำเนินการย้ายและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของอาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ชั้น ๒๗ ลงไปยังสำนักงานกองทุนยุติธรรม ชั้น ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 
คำสั่งที่ ๙๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบริเวณพื้นที่ สนย.ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมจังหวัดฯ
คำสั่งที่ ๙๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผุ้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างบริษัทรับเหมาดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ชั้น ๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำเอกสารผลงานโครงการกำลังใจ (จำนวน ๕๐๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ ๑  จำนวน ๒ รายการ
คำสั่งที่ ๙๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าห้องประชุมเพื่อดำเนินโครงการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ฯ
คำสั่งที่ ๙๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง