คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 632/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ

คำสั่งที่ 629/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งที่ 625/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งที่ 624/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ

คำสั่ง ที่ 613/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำสั่งที่ 619/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ

คำสั่งที่ 615/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานปลัดงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

คำสั่งที่ 614/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบหมายผู้ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คำสั่งที่ 611/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำสั่งที่ 608/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่้อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกองการต่างประเทศ

คำสั่งที่ 607/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล (IPA)

คำสั่งที่ 599/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม