คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 716/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564
คำสั่งที่ 715/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 712/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งที่ 708/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง "กำลังใจ 1 ทศวรรษ สู่ นวัตสังคมไทย&quot...
คำสั่งที่ 658/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 700/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 698/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 694/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (นายนพพงษ์ ดีไชย)
คำสั่งที่ 687/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายอนุสรณ์ โอโลรัมย์)
คำสั่งที่ 684/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลและเจ้าหน้าที่นำสาร
คำสั่งที่ 665/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจ้างโครงการบูรณะรั้วกำแพงอาคารที่พักข้าราชการกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (แฟลตตลิ่งชัน)
คำสั่งที่ 651/1559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราวกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม