คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปรับราชการตามตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายอานัช ทานนุสรณ์)
คำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
คำสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกรายชื่อผู้ช่วยนายทะเบียน (น.ส.สุดารัตน์ แก้วกำเหนิด)
คำสั่งที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ยธ. ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ. หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้)
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งที่ ๑๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)