คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๔๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๔๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คำสั่งที่ ๓๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
คำสั่งที่ ๔๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
คำสั่งที่ ๔๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
คำสั่งที่ ๓๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นทีกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขออัตรกำลังเพิ่มใหม่ของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
คำสั่งที่ ๓๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้