คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๙๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการ Fiber ๒U TOT Smart Business ๒๐/๓ Mbps จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำดื่มเพื่อรับรองผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายกอง /สำนัก ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๒๒ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๙๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ
คำสั่งที่ ๙๘๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่่บริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล ทรู วิชั่นส์ (มกราคม -กันยายน ๒๕๖๑) จำนวนเงิน ๔๔,๑๖๒.๓๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่่บริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล ทรู วิชั่นส์ (มกราคม -กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๕ จุด เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๗๐๕.๔๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยวิ
คำสั่งที่ ๙๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพิมพ์หนังสือผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๙๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๙๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดประชุมมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า (ต่อเนื่อง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง