คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างกั้นห้องและติดตั้งประตูพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และบันทึกเวลาเข้า - ออก สถานที่ราชการ (Access Control)
คำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อม รถยนต์ส่วนกลาง ๒กง ๗๙๒๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คและซ่อมระบบเบรก รถยนต์ส่วนกลาง ฮธ ๔๔๗๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์แท็ปเล้ต จำนวน ๘๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
คำสั่งที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง อนุญาตให้พนักงานกองทุนยุติธรรมลาออกจากราชการ
คำสั่งที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย โครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
คำสั่งที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าบริการสัญญาณโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ล ทรู วิชั่นส์ (มกราคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๒ หมายเลขๆ ละ ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาบริการบริการบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน ๑ ราย