คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 745/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่งที่ 741/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกาายน 2559 เรื่อง ขอยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อเจ้าหน้าที่นำสาร

คำสั่งที่ 740/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่งที่ 731/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งที่ 730/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำสั่งที่ 726/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่งที่ 724/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำ ประจำกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 723/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนา Mobile Application สำหรับให้บริการประชาขน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 719/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการช่วยราชการ

คำสั่งที่ 716/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564

คำสั่งที่ 715/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 712/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ