คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ การขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนเพื่ออำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานปประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในรถราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างดำเนินการจัดทำป้ายชื่อกระทรวงยุติธรรมภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทยบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างดำเนินการกั้นห้องแลละติดตั้งประตูพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและบันทึกเวลาเข้า-ออกสถานที่ราชการ (Access Control) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างการทำรายงานผลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตผังกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายเบื้องต้นให้ศูนย์ยุติธกลไกการบริหารและการแสดงผลงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตสื่อไวนิลเพื่อสร้างการรับรู้งานบริการสำคัญของกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายเบื้องต้นให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
คำสั่งที่ ๖๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)จำนวน ๑๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการเรียนรู้และการเข้าถึงตวามเป็นธรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชั้นเหล็กอเนกประสงค์ จำนวน ๓๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการจัดทำสื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง