คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการการติดตามผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำนำร่อง
คำสั่งที่ ๓๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกเจ้าหน้าที่นำสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นำสาร (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ ๓๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ ๓๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
คำสั่งที่ ๓๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการสำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจ
คำสั่งที่ ๓๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
คำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๓๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับระบบทุนนิยม
คำสั่งที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายเศษซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการเดิม จำนวน ๒ หลัง
คำสั่งที่ ๓๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ