คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๘๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๘๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๗๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง โลกาภิวัฒน์กับยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาผลิตกระเป๋า จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำชุดคู่มืองานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตเอกสารกระเป๋า จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายผุ้ได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเพิ่มเติม งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้องส้วมสาธารณะ และงานภูมิสถาปัตยกรรม โครงการศูนย์ระหว่างประเทศ ณ บริเวณสวนรมณีนาถ