คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ
คำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสำหรับการเช่าใช้เครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง (ADSL) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๓ สำหรับกรมคุมประพฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม (จำนวน ๑๐๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และกิจกรรมออกร้านกำลังใจ ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การทำงานกับบริบทแวดล้อมเพื่อศึกษาปัจจัยยับยั้งฯ
คำสั่งที่ ๑๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการลดผู้ต้องขังฯ
คำสั่งที่ ๑๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (จัดซื้อรถยนต์ เครื่องไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ ๑๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งที่ ๑๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑