คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการสำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจ
คำสั่งที่ ๓๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๓๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งบุุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online
คำสั่งที่ ๓๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและเจ้าหน้าที่นำสาร(เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ ๓๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนลับ
คำสั่งที่ ๓๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๓๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
๓๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม