คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๗๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่ง นิติกร
คำสั่งที่ ๗๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๘๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำเข็มวิทยฐานะ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๘๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารจำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๔๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานการถอดบทเรียนดอยรางโมเดล และโครงการเพื่อนพึ่งภาพาเพื่อนกลับบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเด็กซ์กระดาษวาระการประชุม ๕ วาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ ๒๗ จำนวน ๖๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง การควบคุมอาชญากรรมในฐานะเป็นอุตสาหกรรม : ทนทางสู่ค่ายกักกันกูลักแบบตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง