คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายผู้ที่ได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานเพิ่มเติมงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติงาน (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี
คำสั่งที่ ๒๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการจัดทำวีดีทัศน์กองทุนยุติธรรม (ภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม)
คำสั่งที่ ๒๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน ผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน ของกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานงานจ้างปรับปรุงระบบอากาศภายในห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒
คำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างทำรายงานโครงการศึกษาและพัฒนาจิตด้วยกระบวนการพุทธศิลป์กับผู้ต้องขังคดียาเสพติดและคดีอื่นที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำกลางบางขวาง โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ ๒๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๒๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนยุติธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนเพิ่มเติม