คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 687/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายอนุสรณ์ โอโลรัมย์)
คำสั่งที่ 684/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลและเจ้าหน้าที่นำสาร
คำสั่งที่ 665/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจ้างโครงการบูรณะรั้วกำแพงอาคารที่พักข้าราชการกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (แฟลตตลิ่งชัน)
คำสั่งที่ 651/1559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราวกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 648/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ภูมิภาค โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 635/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 634/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 632/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 629/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 625/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติการสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 624/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่ง ที่ 613/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560