คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 506/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED สำหรับอาคารในหน่วยงานราชการ โดยวิธีพิเศษ ที่ 163/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

คำสั่งที่ 508/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีพิเศษ

คำสั่งที่ 503/2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบริเวณพื้นที่กองพัฒนายุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คำสั่้งที่ 502/2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การจ้างที่ปรึกาาโครงการศึกษาแนวทางเพิ่มจำนวนล่ามภาษาอังกฤษและภาษาประจำชาติอาเซียน โดยการขึ้นทะเบียนกลางที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานและพัฒนากำหนดมาตรฐานบริการล่ามแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินคดีอาญา

คำสั่งที่ 501/2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560ฯ

คำสั่งที่ 500/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างจัดทำโครงการมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)

คำสั่งที่ 499/2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งที่ 494/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่งที่ 483/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)" รุ่นที่ 3

คำสั่งที่ 492/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 486/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

คำสั่งที่ 484/2559 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ