คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 563/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง การยกเลิกการจัดตั้งกองพัฒนายุติธรรมชุมชน
คำสั่งที่ 562/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงิน ผู้ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายเงินแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน ของกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ 558/2559 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ (นางสาวศิรินุช ศรีเมือง จำนวน 1 ราย)
คำสั่งที่ 557/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 553/2559 ลงวันที่ 2 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสั่งที่ 549/2559 ลงวันที่ 2 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 546/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (ว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ จำนวน 1 ราย)
คำสั่งที่ 529/2559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 527/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 523/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 522/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 517/2559 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ