คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโต๊ะหมู่บูชาของสำนักงานกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเล่มพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไทย - อังกฤษ) จำนวน ๒๕,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถปรับอากาศ (รถบัส) ๔๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
คำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างทำป้ายชื่อกระทรวงยุติธรรมภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒
คำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างกั้นห้องและติดตั้งประตูพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และบันทึกเวลาเข้า - ออก สถานที่ราชการ (Access Control)
คำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อม รถยนต์ส่วนกลาง ๒กง ๗๙๒๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง