คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตหนังสือประมวลสรุปผลงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติํธรรมจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๖๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตสื่อส่งเสริมงานบริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน
คำสั่งที่ ๖๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา
คำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม
คำสั่งที่ ๖๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง ให้พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานเหมาบริการ ช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๖๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานของส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำรายงานเรื่อง การจัดทำแผนธุรรกิจในการประกอบอาชีพผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำสื่อบรรจุเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดพิมพ์หนังสือผลงานวิชาการโครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง