คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 797/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ปรึกษา
คำสั่งที่ 796/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 794/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างจัดโครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 792/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
คำสั่งที่ 788/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
คำสั่งที่ 786/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 785/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 784/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 779/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดของกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 776/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรีฯ
คำสั่งที่ 775/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 767/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม