คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึี่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๑๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบริเวณพื้นที่ สนย.ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ฯ
คำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระเป่าใส่เอกสารโครงการด้านการเงินการคลัง : อบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลัง กองทุนยุติธรรม จำนวน ๑๙๐ ใบ
คำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตเอกสาร โครงการด้านการเงินการคลัง : อบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการคลัง กองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๕ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพิมพ์รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จำนวน ๕๐๐ เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสำหรับการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
คำสั่งที่ ๑๘๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ - จ่ายเงิน กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน
คำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร (จำนวน ๓๐๐ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง