คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๔๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๔๙๒/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจฯ
คำสั่งที่ ๔๙๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๔๙๐/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ ๔๘๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบหมายผู้ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คำสั่งที่ ๔๘๒/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๔๗๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป 
คำสั่งที่ ๔๗๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๒๒
คำสั่งที่ ๔๗๔/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการการะทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 
คำสั่งที่ ๔๗๓/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
คำสั่งที่ ๔๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้องส้วมสาธารณะ และงานภูมิสถาปัตยกรรม โครงการศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศ ณ บริเวณสวนรมณีนาถ
คำสั่งที่ ๔๖๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรํบมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และบริเวณพิ้นที่ สนย.ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบปีประมา