ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐