นายวิทยา สุริยะวงค์ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560