นางกรรณิการ์ แสงทอง | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2560

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม พ.ศ.2560