# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
7857 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556-2559 21 มี.ค. 2560 14:05 น. การนำแผนสู่การปฏิบัติ ดูแล้ว 1 ครั้ง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
บทนำ ดูแล้ว 1 ครั้ง
บทสรุปผู้บริหาร ดูแล้ว 2 ครั้ง
ภาคผนวก ก หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ CIO
ภาคผนวก ข รายละเอียด Software ประยุกต์
ภาคผนวก ค-1 รายละเอียด Software สำเร็จรูป
ภาคผนวก ค-2 รายละเอียด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแล้ว 1 ครั้ง
ภาคผนวก จ สรุป workshop
ภาคผนวก ฉ สรุปการศึกษาดูงาน
รายละเอียดโครงการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดูแล้ว 1 ครั้ง
สถานภาพการใช้ ICT ดูแล้ว 1 ครั้ง
สถาปัตยกรรมระบบ ICT
สรุปแผนงานโครงการ ดูแล้ว 1 ครั้ง
สารบัญ
7856 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556-2559 21 มี.ค. 2560 14:05 น. การติดตามและประเมินผล
การนำแผนสู่การปฏิบัติ
การเชื่อมโยงตัวชี้วัด
บทนำ
บทสรุปผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดูแล้ว 1 ครั้ง
สถานภาพการใช้ ICT
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สรุปแผนงานโครงการ ดูแล้ว 1 ครั้ง
7855 แบบฟอร์มขอใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 21 มี.ค. 2560 14:05 น. เอกสารดาวน์โหลด
7854 แบบยืมคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4529_4877_1.pdf
7853 แบบฟอร์ม ศทส. 51001 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4451_1513.doc
7852 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศที่นำลงเว็บไซต์และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4069_8866.doc
7851 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3879_3780_1.pdf
7850 แบบสอบถามความรู้ ความสามารถและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3862_9590_1.pdf
7849 แบบฟอร์มจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2555 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3150_4769.doc
7848 แบบฟอร์มรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2554 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3149_5358.xls
7847 แบบฟอร์มติดตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปีงบประมาณ 2553 21 มี.ค. 2560 14:03 น. 3148_8964.xls
7846 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 21 มี.ค. 2560 14:03 น. 3078_1225_1.pdf