# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
11898 แผนปฎิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 20 ต.ค. 2560 15:07 น. แผนปฎิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดูแล้ว 40 ครั้ง
11897 แผนพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2564 20 ต.ค. 2560 15:05 น. แผนพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560-2564 ดูแล้ว 21 ครั้ง
11895 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 20 ต.ค. 2560 14:47 น. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ดูแล้ว 20 ครั้ง
7857 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 4) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2556-2559 21 มี.ค. 2560 14:05 น. การนำแผนสู่การปฏิบัติ ดูแล้ว 22 ครั้ง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดูแล้ว 15 ครั้ง
บทนำ ดูแล้ว 6 ครั้ง
บทสรุปผู้บริหาร ดูแล้ว 11 ครั้ง
ภาคผนวก ก หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ CIO ดูแล้ว 8 ครั้ง
ภาคผนวก ข รายละเอียด Software ประยุกต์ ดูแล้ว 6 ครั้ง
ภาคผนวก ค-1 รายละเอียด Software สำเร็จรูป ดูแล้ว 6 ครั้ง
ภาคผนวก ค-2 รายละเอียด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแล้ว 3 ครั้ง
ภาคผนวก จ สรุป workshop ดูแล้ว 4 ครั้ง
ภาคผนวก ฉ สรุปการศึกษาดูงาน ดูแล้ว 1 ครั้ง
รายละเอียดโครงการ ดูแล้ว 9 ครั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ดูแล้ว 7 ครั้ง
สถานภาพการใช้ ICT ดูแล้ว 9 ครั้ง
สถาปัตยกรรมระบบ ICT ดูแล้ว 11 ครั้ง
สรุปแผนงานโครงการ ดูแล้ว 12 ครั้ง
สารบัญ ดูแล้ว 6 ครั้ง
7854 แบบยืมคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4529_4877_1.pdf ดูแล้ว 3 ครั้ง
7853 แบบฟอร์ม ศทส. 51001 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4451_1513.doc ดูแล้ว 6 ครั้ง
7852 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศที่นำลงเว็บไซต์และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 4069_8866.doc ดูแล้ว 8 ครั้ง
7851 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3879_3780_1.pdf ดูแล้ว 6 ครั้ง
7850 แบบสอบถามความรู้ ความสามารถและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3862_9590_1.pdf ดูแล้ว 9 ครั้ง
7849 แบบฟอร์มจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2555 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3150_4769.doc ดูแล้ว 3 ครั้ง
7848 แบบฟอร์มรายงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ 2554 21 มี.ค. 2560 14:05 น. 3149_5358.xls ดูแล้ว 4 ครั้ง
7847 แบบฟอร์มติดตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปีงบประมาณ 2553 21 มี.ค. 2560 14:03 น. 3148_8964.xls ดูแล้ว 3 ครั้ง