ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย

ยกเลิกใบเสร็จรับเงินของสำนักงานประกันสังคม และใบเสร็จรับเงินสูญหายของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ยกเลิกใบเสร็จรับเงินของสำนักงานประกันสังคม และใบเสร็จรับเงินสูญหายของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสทอประวัติครู 2562

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสทอประวัติครู 2562

แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญและรางวัลเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญและรางวัลเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์
แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

แจ้งกำหนดการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต

แจ้งกำหนดการเปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต
แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖

แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖
แก้ไขปรับปรุงรหัสพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุริตในภาครัฐ

แก้ไขปรับปรุงรหัสพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุริตในภาครัฐ

แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรหลักในด้านบริหารจัดการงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ภายในปี พ.ศ. 2561

 ค่านิยมร่วม
มุ่งเน้นบริการ ประสานด้วยใจ ก้าวไกลประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

Contact Details

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) ชั้น 8
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร: 0 2141 5133
โทรสาร: 021415133