ความยุติธรรมกับสิทธิ์มนุษย์ชนของประชาชนคนหนึ่งถูกข่มเหงจากอำนาจเผด็จการครับ

โปรดให้ความช่วยเหลือด้วยครับ

 

ความเห็นจาก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียน คุณsuthep promboot

         ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์มานั้น กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้ว
ปรากฏว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ จึงขอให้ท่าน
จัดพิมพ์หรือเขียนรายละเอียดการขอความช่วยเหลือของท่าน ส่งไปรษณีย์มาที่
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

         ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะติดตามผลการพิจารณาดำเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ

รมว.ยธ.

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -
 
 

แสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -