ยธ.ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับหน่วยงานในภูมิภาค
เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
รวมทั้งการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในด้านต่างๆ อาทิ
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนให้มีเอกภาพ
การป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการดำเนินคดีและการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
การดำเนินการผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ครบวงจร
ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ
รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --