ยธ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

ยธ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหา ...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๐

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER   ONE ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๔๕ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อทรงรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา และนโยบายแผนการดำเนินงานในปีถัดไป รวม ...

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิธีการจัดการปัญหายาเสพติด ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐโปรตุเกส

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิธีการจัดการปัญหายาเสพติด ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐโปรตุเกส

เมื่อวันที่ ๑- ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย  พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศไทย เดินทางไปศึกษา ...

ยธ. เปิดเวทีอาเซียนยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ยธ. เปิดเวทีอาเซียนยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ ๑ (The 1st ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างประเ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอัลจาซีร่าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอัลจาซีร่าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอัลจาซีรา  ในประเด็น“นโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดของสำ ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นประธานการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี  โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง “กำลังใจ ๑ ทศวรรษ สู่นวัตสังคมไทย”  โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา  พลเอก ...

ยธ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ยธ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  เพื่อพัฒนากระบวนยุติ ...