รมว.ยุติธรรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม  ประกอบด้วย ๑) ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ ๖ จำนวน ๔๙ คน  ๒) ผู้สำเร็จ ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลโท อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  และผู้บริหารหน่วยงานใ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เยือน สปป.ลาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เยือน สปป.ลาว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.  เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิป ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เยือน สปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เยือน สปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.  เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ...

ยธ. พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม

ยธ. พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... และพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย  ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ๔ หน่วยงาน บูรณาการการทำงานของอาสาสมัครภาคประชาชน ในโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน”

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ๔ หน่วยงาน บูรณาการการทำงานของอาสาสมัครภาคประชาชน ในโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการทำงานของอาสาสมัครเชิงบูรณาการ” โดยมี พลโท อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ ...