คณะกรรมการ One Map เตรียมเสนอ ครม. ให้ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

คณะกรรมการ One Map เตรียมเสนอ ครม. ให้ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน ๑ : ...

รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน ศอตช. เพิ่มกลไกป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน ศอตช. เพิ่มกลไกป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญห ...

ยธ. ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ยธ. ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๐/๒๕๕๙ เ ...

รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “ร้อยรักรวมใจ...สู่สายใยชาวยุติธรรม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพข้ารา ...

ยธ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

ยธ. ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมให้กับประชาชน  พร้อมทั้งพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และการรับสมัครทนา ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ  “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย” ภายใต้โครงการเสวนาทางวิชาการ “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย” ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จัดขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้พนักงานตร ...