โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหว...

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหว...

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย...