การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2560

ประชุมหารือในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและกระบวนการในการรายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงยุติธรรมตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงย...

ประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คร้ังที่ 1/2560