การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนกลุยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 2/2561

การประชุมเพื่อเร่งรัดโครงการและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการประสานงานและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ (คปช) ครั้งที่ 1/2561


คลังภาพ