การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560

การประชุมขับเคลื่อนงานสำคัญเร่งด่วนกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2560