ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและ...

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 256...

ศทส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบกำหนดปัญญาสมวาร

ศทส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบกำห...

ศทส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดชลประทานฯ ศทส. ร่วมเลี้ยงโรงทาน โดยได้รับเงินบริจาคจากบุคลากร ศทส. เป็นเงิน 4,100 บาท พร้อมเงินคงเหลือจากการร่วมบริจาคกิจกรรมบริกา...

ศทส.สป.ยธ. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศทส.สป.ยธ. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง...

ศทส.สป.ยธ. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 1 และ 6-8 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ชั้น 7 กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์องค์กร