ศทส.ประชุม “ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติงาน ของ ศทส. ประจำปีงบประมาณ 2561” ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7

ศทส.ประชุม “ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติงาน ของ ศท...

ศทส. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเเละทบทวนเเผนปฏิบัติงาน ของ ศทส. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ชั้น 7

การไฟฟ้านครหลวงเข้าศึกษาดูงานระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การไฟฟ้านครหลวงเข้าศึกษาดูงานระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงย...

ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและ...

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 256...

KM องค์กร