ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและ...

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 256...

ห้องอบรมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการ 40 เครื่อง ติดต่อ ศทส.สป.ยธ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการใช้ห้องอบรมฯ จากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ 02 141 5460

ห้องอบรมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการ 40 เครื่อง ติดต่อ ศทส.สป...

ห้องอบรมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการ 40 เครื่อง ติดต่อ ศทส. สป.ยธ. โทรศัพท์. 021415460

ศทส.สป.ยธ. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศทส.สป.ยธ. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง...

ศทส.สป.ยธ. จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 1 และ 6-8 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร ชั้น 7 กระทรวงยุติธรรม

 รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ฉบับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ฉบับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ฉบับผู้ประกอบการขนาดเล็ก นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรร...

KM องค์กร