การไฟฟ้านครหลวงเข้าศึกษาดูงานระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การไฟฟ้านครหลวงเข้าศึกษาดูงานระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงย...

ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบ Cloud Computing สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและ...

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 256...

KM องค์กร