การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเลือกตั้งของไทยและการสมัครเข้าทำงานของคนไทยในองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเลือกตั้งของไทยและการสมัครเข้าทำงานของ...

เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร ส่วนที่ ๒ และ ๓ กระทรวงการต่างประเทศ นายอัสนีย์ สังขเนตร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเท...

การสัมมนาเรื่อง Globalisation: Implications for the Asia-Pacific region in the 21st century

การสัมมนาเรื่อง Globalisation: Implications for the Asia-Pacific regio...

กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นางธันย์ชนก อุ่นบรรเทิง นางสาววันปรีดี คำรพมิ่ง ร่วมกับผู้แทนสำนักกฎหมายและกรมบังคับคดี เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Globalisation: Implications for the Asia-Pacific region in ...

กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมพิธี เปิดสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งใหม่

กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมพิธี เปิดสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประ...

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวกาบแก้ว กาพย์เกิด นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งใหม่ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยิ...

การประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official's Talks - SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 และไทย -ออสเตรเลีย ครั้บที่ 14

การประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior ...

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official's Talks - SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 และไทย -ออสเตรเลีย ครั้บที่ 14 เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ค....

การประชุมเตรียมท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗

การประชุมเตรียมท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหม...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • Happy Workplace
  • อบรมการใช้งานเว็บไซต์
  • อบรมนักจัดการความรู้
  • อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของอิหร่านเข้าพบปลัดกระทรวง
  • สัมมนากองการต่างประเทศ @ ประจวบคีรีขันต์
  • ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศหารือการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่