ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9

ข่าวประชาสัมพันธ์