กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ความเป็นมา

ความเป็นมา

 

อ่านต่อ...
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

อ่านต่อ...
โครงสร้าง

โครงสร้าง

 

อ่านต่อ...
ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม


อ่านต่อ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


blank

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
View more

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สป.ยธ.

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สป.ยธ.
View more

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
View more

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
View more

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
View more

นายดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
View more

อ่านทั้งหมด>>>