ที่ ยธ 02003/221 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 ไตรมาส 1 รายงานผลการปกิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป...

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2