[เลือกภาษา]
th en

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Anti-Corruption Centre Ministry of Justice

ความเป็นมา

ความเป็นมา

 

อ่านต่อ...
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙

คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙

 

อ่านต่อ...
โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

 

อ่านต่อ...
แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ


อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม


blank

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้ง...

View more

blank

โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทย ยับยั้งการทุจริต รุ่นที่ ๒

View more

blank

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

View more

blank

รายชื่อผู้ที่เป็นสมาชิก ชมรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

View more

blank

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

View more

blank

สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Image

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำป...

Image

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒...

Image

คู่มือระบบการจัดการข้อร้องเรียนด้านทุจริต และประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม

Image

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

อ่านทั้งหมด>>>


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒
View more

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
View more

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ วันที่ 20-24 มีนาคม 2560
View more

อ่านทั้งหมด>>>