กระทรวงยุติธรรม ร่วมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร


 

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรหลักในด้านบริหารจัดการงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นระบบ ภายในปี พ.ศ. 2561

 ค่านิยมร่วม
มุ่งเน้นบริการ ประสานด้วยใจ ก้าวไกลประชาสัมพันธ์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

Contact Details

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) ชั้น 8
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร: 0 2141 5133
โทรสาร: 021415133